நுட்பவியல் கலைச் சொற்கள்….

0
270

மலேசியாவில் நடைபெற்ற தனித் தமிழியக்க மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்ட நுட்பவியல் கலைச் சொற்கள்….

1. WhatsApp – புலனம்
2. youtube – வலையொளி
3. Instagram – படவரி
4. WeChat – அளாவி
5.Messanger – பற்றியம்
6.Twtter – கீச்சகம்
7.Telegram – தொலைவரி
8. skype – காயலை
9.Bluetooth – ஊடலை
10.WiFi – அருகலை
11.Hotspot – பகிரலை
12.Broadband – ஆலலை
13.Online – இயங்கலை
14.Offline – முடக்கலை
15.Thumbdrive – விரலி
16.Hard disk – வன்தட்டு
17.GPS – தடங்காட்டி
18.cctv – மறைகாணி
19.OCR – எழுத்துணரி
20 LED – ஒளிர்விமுனை
21.3D – முத்திரட்சி
22.2D – இருதிரட்சி
23.Projector – ஒளிவீச்சி
24.prinder – அச்சுப்பொறி
25.scanner – வருடி
26.smart phone – திறன்பேசி
27.Simcard – செறிவட்டை
28.Charger – மின்னூக்கி
29.Digital – எண்மின்
30.Cyber – மின்வெளி
31.Router – திசைவி
32.Selfie – தம் படம் – சுயஉரு
33 Thumbnail – சிறுபடம்
34.Meme – போன்மி
35.Print Screen – திரைப் பிடிப்பு
36.Inket – மைவீச்சு
37.Laser – சீரொளி